Shinobi Shijuusou Ujou Tougou Chouko Manaka Kurumi Takazu Chapter 8 Ukou Tougou Volume 6 Manga Volume 1 Volume 2 Volume 4 Volume 3 Volume 5 Chapter 1 Chapter 2 Characters Ujou Tougou Kurumi Takazu Chouko Manaka Rentaro Shirogane Suou Nagumo Akane Nagumo Tsubaki Haguro Community Recent blog posts